Blogin ryhmät

Viimeiset postaus

Ei ole kommenteja

Blogin tägit

Sähköpaimenen käytön turvallisuusohjeet
Sähköpaimenen käytön turvallisuusohjeet
favorite_border 0 comments
date_range Jan 3, 2020
person_outline Raimond Põldaru

Laadukas sähköpaimen on tuote, jonka avulla voit parantaa huomattavasti laidunaitauksesi pitävyyttä ja turvallisuutta. Aitaukseen kohdistuvat alueelliset vaikutukset on kuitenkin aina huomiotava, minkä vuoksi aidan täydellistä turvallisuutta ei voida taata. Myyjä ei takaa aitauksen estävän eläinten karkaamista, sähköpaimenen avulla parannetaan ennemminkin turvallisuutta. Noudata aina tässä mainittuja ja muita mukana toimetettuja laitekohtaisia käyttöohjeita.

Sähköpaimenen käytön turvallisuusohjeet

Laadukas sähköpaimen on tuote, jonka avulla voit parantaa huomattavasti laidunaitauksesi pitävyyttä ja turvallisuutta. Aitaukseen kohdistuvat alueelliset vaikutukset on kuitenkin aina huomiotava, minkä vuoksi aidan täydellistä turvallisuutta ei voida taata. Myyjä ei takaa aitauksen estävän eläinten karkaamista, sähköpaimenen avulla parannetaan ennemminkin turvallisuutta. Noudata aina tässä mainittuja ja muita mukana toimetettuja laitekohtaisia käyttöohjeita.

Noudata tarkasti näitä ohjeita ja säilyta ohjeet käyttövalmiina aina.

Sähköaidat on asennettava ja niitä on käytettävä siten, ettei niistä aiheudu sähköiskun vaaraa ihmisille eläimille tai muulle ympäristölle.

Tätä sovellusta ei saa käytää henkilöt (mukaan lukien lapset), jotka ovat psyykkiseltä tai fyysiseltä kyvyltään rajoittuneita tai, joilla ei ole kokemusta tai tietoa, paitsi jos he ovat saaneet opastusta henkilöltä, joka vastaa heidän turvallisuudestaan ja valvoo käyttöä. Lapsia on neuvottava, etteivät he saa leikkiä sovelluksen kanssa.

Kosketusta sähköaitoihin on vältettävä. Erityisesti pää, kaula tai ylävartalo eivät saa koskea aitaan. Älä mene aidan yli tai aidan läpi äläkä kurottele aidan yli/läpi. Liikuttaessa aidan ohi tulee käyttää porttia tai muuta läpikulkukohtaa.

Vältä sellaisten sähköaitojen käyttöä, joihin eläimet tai ihmiset voivat takertua kiinni. Sähköaitaan ei saa syöttävirtaa kahdesta (tai useammasta) eri sähköpaimenesta tai saman paimenen erillisistä aitavirtapiireistä.

Käytettäessä kahta (tai useampaa) erillistä sähköaitaa, joiden kunkin virransyötöstä huolehtivat erilliset sähköpaimenet, on aitojen johtimien etäisyyden oltava vähintään 2,5 metriä. Mikäli nämä aukot on suljettava, se on tehtävä sähköeristetyn johtamattoman materiaalin tai eristetyn metallipuomin avulla.

Piikkilankaa tai teräväreunaista metallilankaa ei saa käyttää sähköaitana.

Kaikki yleisen kadun tai yleisen tien varteen asennettavat sähköaidan osat on varustettava lyhyin välimatkoin varoituskylteillä, jotka on kinnitetty tukevasti aidan tolppiin tai aitajohtimiin. Varoituskylttien on oltava molemmilta puolilta keltaisia ja nissä on oltava teksti „Varo – sähköaita“ tai symboli. Varoituskylttien on oltava koltaan 200mm x 100mm.

Sähköpaimenen aitauksen maadoitussauvan ja muiden maadoitusjärjestelmien, kuten esim. virransyöttö – tai tietoliikennejärjestelmän suojamaadoituksen, välisen etäisyyden on oltava vähintään 10 metriä.

Kun käytetään muita kin akkykäyttöisiä, pienitehoisempia järjestelmiä, sähköpaimenen maadoitussauva on kaivettava maahan vähintään 1 metrin syvyyteen. Kaivettaessa on varottava vauriottamasta mahdollisia maassa olevia johtoja tai putkia.

Rakennusten sisällä kulkevien liitäntäkaapelien, joiden jännite on suurempi kuin 1 kV, on oltava tehokkaasti eristetyjä rakennusten maadoitettujen osien suhteen. Tämä voidaan taata säilyttämällä riitävä etäisyys liitäntäkaapelien ja rakennuksen rakenteiden välissä tai käyttämällä liitäntäkaapeleina eristettyjä suurjännitekaapeleita.

Maan sisässä kulkevat liitäntäkaapelit on asennettava eristemateriaalista valmistettuihin suojaputkiin tai käytettävä eristettyjä suurjännitekaapeleita. Varmista, etteivät maahan uppoavat eläinten kavioat tai traktorin renkaat voi vaurioitta liitäntäkaapeleita.

Liitäntäkaapeleita ei saa asentaa samoihin suojaputkiin virransyöttö-, puhelin- tai tiedonsiirtokaapelien kanssa.

Liitänkaapeleita ja sähköaitojen aitajohtimia ei saa asentaa ilmaan asennetujen korkeajännite- tai tietoliikennekaapelien yläpuolelle. Kaapelien risteämistä korkejännikaapelien kanssa on vältettävä aina kun se on mahdollista. Ellei kaapelien risteämistä voida välttää, liitäntäkaapeli on asennettava korkeajännitekaapelin alapuolelle terävässä kulmassa ja madollisimman lähelle.

Jos sähköaitojen liitäntäkaapelit ja aitajohtimet kulkevat korkeajänniteilmakaapelien lähellä, eitäisyyksien ilmassa on oltava vähintään seuraavan taulukon mukaiset:

Korkeajännitekaapelin jännite

Etäisyys ilmassa

< 1000 volttia

3 metriä

>1000 < 33000 volttia

4 metriä

>33 000 volttia

8 metriä

Jos sähköaitajoen liitäntäkaapelit ja aitajohtimet on asennettava korkeajänniteilmakaapelin läheisyyteen, niiden korkeus maan pinnasta voi olla korkeintaan 3 metria. Tämä korkeus koskee korkeajännitekaapelin ulkoisimman johtimen suorakulmaisen projektion jokaista sivua maan pinnassa, etäisyyksien ollessa seuraavat :

-2m vahvavirtakaapeleilla, joiden nimellisjännite on enintään 1000 volttia.

-15m vahvavirtaakaapeleilla, joiden nimellisjännite on enemmän kuin 1000 volttia.

Jos sähköaidan liitäntäkaapelit ja aitajohtimet asennetaan lähelle tietoliikennejohtoa tai – kaapelia, etäisyyden johtoon tai kaapeliin on oltava vähintään 2 metriä.

Lintujen karkottamiseen, kotieläinten aitaamiseen tai eläinten, kuten lehmien kouluttamiseen tarkoitettujen sähköaitojen virransyöttö on järjestettävä pienitehoisemmista laitteista, joiden avulla saavutetaan riitävä ja turvallinen vaikutus.

Sähköaidoissa, joiden tarkoituksena on estää lintujen laskeutuminen rakennusten katoille, eivät sähköaidan johtimet saa olla maadoitettuja. Maadoitus on tehtävä johtimella eristimiin. Kaikkiin paikkoihin, joissa ihmiset pääsevät kosketuksiin aitajohtimien kanssa, on asennettava varoituskyltti.

Sähköistämätöntä aitaa, jossa on piikkilankaa tai teräväreunaista metallilankaa, voidaan käyttää täydentämään sähköaidan yhtä tai useampaa sähköistettyä aitajohdinta. Sähköistettyjen aitajohtimien tukirakenteet (eristimet) on asennettava siten, että varmistetaan aitajohdinta 150 mm:n vähimmäisetäisyysis sähköistämättömien lankojen pystypinnasta. Piikkilanka on maadoitettava säännöllisin välimatkoin.

Kun sähköaita ylittää yleisen kävelytien, sähköaidassa on oltava tässä kohdassa sähköistetty veräjä tai ylikulkumahdollisuus. Kunkin ylikulkukohdan lähellä olevissa sähköistetyissä aitajohtimissa on oltava keltaiset varoituskyltit.

Sähköpaimenta on käytettävä käyttöohjeen mukaisessa paikassa.

Jos sähköpaimen asennetaan rakennuksen sisään, on huomioitava, ettei sitä saa käyttää paloalttiissa tilassa (vaja, lato, talli). Aidan lähellä tai sähköpaimenen liitäntöjen lähellä ei myöskään saa varastoida mitään helposti syttyvää materiaalia. Rakennuksessa oleva aitakaapeli on suojattava ukkosen aiheuttamilta vahingoilta ennen sähköpaimenen liitäntäkohtaa asennetavalla, vaimentimella ja kipinävälillä varustetulla ylijännitesuojalaitteella, joka kiinnitetään rakennuksen ulkoseinään palamattomaan materiaaliin. Tämä koskee myös yhdistelmäläitteita, kun niitä käytetään verkkoadapterilla.

Älä liitä olemassa oleviin verkkovirran maadoitusjohtimiin.

Sähköaitauksien käyttäjillä on lain mukainen velvollisuus valvoa sähköpaimenta ja aitauslaitteistoa säännöllisesti käyttöolosuhteiden mukaan, kuitenkin vähintään kerran päivässä.

Turvallista käyttöä!

Agroshop.fi

check Tuote laitettu vertailuun